Çalışan adayları için aydınlatma

ÇALIŞAN ADAYLARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını haiz Atmosphere Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“Atmosphere”/“Şirket”) olarak, Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere, işbu Aydınlatma Metni’ni bilginize sunmaktayız.

Hangi Kişisel Verileriniz İşleniyor?

 1. Kimlik Verisi: Tarafımıza göndermiş olduğunuz CV ve benzeri belgelerde yer alan isim, soy isim, doğum tarihi, medeni hal

 2. İletişim Verisi: Telefon numarası, e-posta adresi, ikamet adresi

 3. Görsel Kayıtlar: Tarafımızca zorunlu kılınmamakla birlikte, CV’nizin içeriğinde yer alıyorsa, fotoğrafınız

 4. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Engellilik durumu da dahil olmak üzere tarafımıza iletilen sağlık verileri

 5. Eğitim Verisi: Öğrenim durumu, diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri ve CV’nizde yer alan diğer eğitim bilgileri

 6. Çalışma Hayatınıza İlişkin Veriler: Geçmişte çalıştığınız kurumlar ve departmanlar, çalışmalarınızın tarih aralıkları, geçmiş pozisyon adlarınız ve unvanlarınız, referanslarınızın isimleri, e-posta adresleri, telefon numaraları, çalıştıkları kurumlar ve unvanları, çalıştığınız projeler ve bu kapsamdaki faaliyetleriniz

 7. Diğer: Askerlik durumu, iş görüşmeleri sırasında tarafımızla yapmış olduğunuz e-posta yazışmaları, CV’nizde belirtmiş olmanız durumunda hobileriniz ile temel karakter özellikleriniz

Verileriniz Hangi Yöntemlerle Elde Edilmektedir?

Verileriniz; otomatik olan veya olmayan yöntemlerle, elektronik ve/ya fiziksel ortamlar aracılığıyla, işe alım duyurusunda tarafımızca özellikle belirtilen veriler hariç tamamen kendi takdirinizle oluşturduğunuz bilgi ve belgeleri,

 • İş başvurusu sırasında tarafımıza e-posta yoluyla göndermeniz,

 • İş başvuru formunu doldurmanız,

 • İş başvurusu için aracı internet sitelerine (LinkedIn, Kariyer.net, SecretCV vb.) sunmuş olduğunuz verilerin tarafımızın erişimine açılması,

 • Görüşmeler sırasında sözlü olarak bildirmeniz

suretiyle elde edilmektedir.

Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

 • Çalışan adaylarının işe başvuru süreçlerinin yürütülmesi

 • Şirket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesi gereğince açık rızanızın alınmasını gerektiren haller dışında – ki bu hallerde önceden açık rızanız alınmaksızın hiçbir işleme faaliyeti yapılmayacaktır- aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • İşe başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi için zorunlu olması,

 • Mevzuatta açıkça öngörülen kurallara uyum sağlayabilmemiz adına,

 • Bazı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için zorunlu olması sebebiyle ve

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda.

Verilerinizi Kime Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılı amaçlar ile orantılı olacak şekilde, yalnızca işe alım sürecinde yer alacak şirket çalışanları ile paylaşılmaktadır.

Verileriniz Nerede Depolanıyor?

Çalışma sırasında, iletişim için Gmail, Google Chat ve Google Meet; toplantı ve takvim yönetimi için Google Calendar, dosya paylaşımı için Google Drive kullanılmaktadır. Bu sebeple, bu sistemler aracılığıyla yapmış olduğunuz işlemlere ilişkin verileriniz, yurt dışındaki sunucularda saklanmaktadır. Bunların dışında tarafımıza sağladığınız kişisel veriler, Türkiye’de konumlandırılmış güvenli sunucular üzerinde depolanmaktadır.

Yurt içinde veya yurt dışında olup olmadığı fark etmeksizin, sunucuların korunması için gereken idari ve teknik önlemlerin alınması, sunucu sağlayıcılarının sorumluluğunda olup, bu hususta Şirket’in sorumluluğuna gidilemez.

Kişisel Verileriniz Hakkında Neler Yapabilirsiniz?

Dilediğiniz zaman tarafımıza aşağıda yazılı iletişim kanallarıyla başvurarak;

 • Kendiniz ile ilgili Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • İşlenen verilere ilişkin her türlü bilgiyi talep etme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini/yok edilmesini ve bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Sorumluluk

Kişisel verilerinizin güvenliğini temin etmek amacıyla tarafımızca bütün idari ve teknik önlemler alınmış durumdadır. Kontrolümüz dışında kalan herhangi bir siber saldırı veya hukuka aykırı eylem neticesinde verilerinizin ele geçirilmesi, kullanılması, değiştirilmesi, 3. kişilere aktarılması, ifşa edilmesi ve benzeri işlemlere maruz bırakılması durumunda şirketimizin ve yöneticilerinin herhangi bir sorumluluğunun doğmayacağını hatırlatmak isteriz.

Bize Ulaşın

 • Bu Aydınlatma Metni’nde bahsi geçen haklarınızı, aşağıda yazılı iletişim bilgileri aracılığıyla kullanabilirsiniz.

 • Başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, başvuru sürecini zorlaştırmayan birtakım ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 • Talebinizin uygunluk durumuna ve niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, cevaplandırma sürecinde ek masrafların doğması durumunda, tarafınızdan ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

İletişim Bilgileri

Atmosphere Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0103128685300001
Adres: İdealtepe Mah. Dik Sk. No: 13 İç kapı No: 2 34841 Maltepe, İstanbul
E-posta:
kisiselveri@go-atmosphere.com
E-tebligat adresi:
25878-69864-13153
Telefon: +90 (216) 573 5555