İş ortaklarımız için aydınlatma

GERÇEK KİŞİ İŞ ORTAKLARINA VE ŞİRKET TEMSİLCİLERİNE VE ÇALIŞANLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını haiz Atmosphere Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“Atmosphere”/“Şirket”) olarak, Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere, işbu Aydınlatma Metni’ni bilginize sunmaktayız.

Hangi Kişisel Verileriniz İşleniyor?

 1. Kimlik Verisi

Ad-Soyad, T.C. Kimlik numarası (aramızda akdedilecek sözleşmede yer alması halinde)

 1. İletişim Verileri

E-posta adresi, iş yeri adresi ve telefon numarası

 1. Şirketteki pozisyonunuz

 2. Finansal Veriler

Banka hesap numarası ve şube adı, IBAN numarası (gerçek kişi iş ortakları bakımından)

Verileriniz Hangi Yöntemlerle Elde Edilmektedir?

Verileriniz;

 • Tarafımıza e-posta yoluyla göndermeniz veya sözlü olarak iletmeniz,

 • Tarafınızla imzalanan sözleşmelerde yer alması,

 • Tarafınızla imzalanan sözleşmeler kapsamında yerine getirdiğiniz faaliyetlerin ticari defterlere işlenmesiyle,

 • Tarafınızla imzalanan sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerimizin (ücret ödemelerinin yapılması gibi) yerine getirildiği sırada,

 • Hakkınızda adli makamlardan gelen taleplerin kaydedilmesi ve karşılanması suretiyle,

fiziken veya elektronik yöntemlerle elde edilmektedir.

Hangi Amaçla İşliyoruz?

Kişisel verilerinizi,

 • Tarafınızla iletişime geçebilmek,

 • Tarafınızla imzalanan sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi ifa edebilmek,

 • Kanundan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,

 • Şirketin güvenliğini ve meşru menfaatlerini sağlayabilmek

amacıyla işlemekteyiz.

Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesi gereğince açık rızanızın alınmasını gerektiren haller dışında – ki bu hallerde önceden açık rızanız alınmaksızın hiçbir işleme faaliyeti yapılmayacaktır- aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • Mevzuatta açıkça öngörülen kurallara uyum sağlayabilmemiz adına,

 • Tarafınızla akdetmiş olduğumuz sözleşmelerin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle,

 • Bazı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için zorunlu olması sebebiyle ve

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda.

Verilerinizi Kime Aktarıyoruz?

 • Kişisel verileriniz, yukarıda sayılı amaçlar ile orantılı olacak şekilde kamu kurum ve kuruluşları, finansal (banka vb.) kuruluşlar, grup şirketlerimiz veya tarafınızla imzalanan sözleşmenin ifası amacıyla sınırlı olarak 3. bir kişi/kuruluş ile paylaşılabilmektir.

Kişisel Verileriniz Hakkında Neler Yapabilirsiniz?

Dilediğiniz zaman tarafımıza başvurarak;

 • Kendiniz ile ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • İşlenen verilere ilişkin her türlü bilgiyi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinizin Kanun’un 7. Maddesi uyarınca silinmesini/yok edilmesini isteme,

 • Düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Bize Ulaşın

 • Bu Aydınlatma Metni’nde bahsi geçen haklarınızı, aşağıda yazılı iletişim bilgileri aracılığıyla kullanabilirsiniz.

 • Başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, başvuru sürecini zorlaştırmayan birtakım ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 • Talebinizin uygunluk durumuna ve niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, cevaplandırma sürecinde ek masrafların doğması durumunda, tarafınızdan ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

İletişim Bilgileri

Atmosphere Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0103128685300001
Adres: İdealtepe Mah. Dik Sk. No: 13 İç kapı No: 2 34841 Maltepe, İstanbul
E-posta: kisiselveri@go-atmosphere.com
E-tebligat adresi: 25878-69864-13153
Telefon: +90 (216) 573 5555